2022 Duke’s Waikiki Ocean Mile Swim: EVE HUDDLESTON