2022 Duke’s Waikiki Ocean Mile Swim: FRANCIS AUINN