2022 Duke’s Waikiki Ocean Mile Swim: KNOEL KANESHIRO